Image

Algemene voorwaarden

Bij ons geen lange pagina’s kleine lettertjes en moeilijke woorden, maar een bondige, verstaanbare tekst in slechts 20 alinea’s. Omdat we streven naar 100% tevredenheid van de opdrachtgever, werken wij liever in wederzijds vertrouwen, goede afspraken en met een begripvol overleg bij een meningsverschil. Dat we hierin slagen, kan u hier lezen. 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden vormen samen met de door de opdrachtgever goedgekeurde offerte  (digitaal of op briefpapier) één geheel en worden geacht door de opdrachtgever stilzwijgend te zijn aanvaard.
 2. Na overeenkomst, geeft de opdrachtgever aan Firma Vercruijsse (FV) en zijn onderaannemers, de opdracht tot de volledige ontruiming van het pand, en daardoor ook de exclusieve toelating tot betreding van het pand tot einde van de ontruiming.
 3. De volledige inhoud van het pand, zoals losstaande goederen, meubelen, alsook alle losliggende afval (brandbaar, hout, schroot...) en de inhoud van de kasten ed., die zich op de datum van de ondertekening nog in het pand bevinden, behoren uitsluitend toe aan FV (tenzij anders overeengekomen, zie beschrijving offerte, niet bij VERHUIZINGEN of duidelijk gekentekende goederen), en FV dient deze dus ook te verwijderen. Tenzij anders overeengekomen, (zie beschrijving op de offerte) worden: a) geen afbraakwerken gedaan. b) niet meegenomen: materialen eigen aan het huis zoals dakpannen, vensters, tegels, deuren... en vaste objecten zoals keuken, badkamer, verwarmingsketel, ingebouwde kasten... alsook materialen die niet op een natuurlijke wijze kunnen verwijderd worden. c) niet meegenomen: zand, steenpuin, beton en aarde...
 4. Bij een ontruiming wordt het pand standaard bezemschoon opgeleverd excl. kelder, zolder, koterijen... in zoverre mogelijk. Natte, vochtige of zeer vervuilde vloeren (bijvoordeeld: veel stof, steenpuin...) worden slechts geborsteld in zoverre mogelijk en naar eigen goeddunken van FV. Tapijten worden grof geborsteld of gestofzuigd.
 5. Onzichtbare goederen (afval, puin, goederen...) die pas zichtbaar worden na het verwijderen van een scheiding of onmogelijk konden gezien worden tijdens de opmaak van de offerte of die niet getoond werden door de opdrachtgever bij de opmaak van de offerte, zijn als dusdanig niet opgenomen in de overeenkomst. Deze extra werken worden -in overleg- uitgevoerd en gefactureerd evenredig met de tarieven op de offerte; afval per extra kubiek en uurloon in regie. Dit geldt ook voor goederen die bijgekomen zijn na opstelling van de offerte. 
 6. FV is niet verantwoordelijk voor schade aan het pand en bijhorende als gevolg van ouderdom en slijtage  (bijvoordeeld: kapot vensterraam, verzakte vloer...). De verzekering zal hier onder geen beding tussenbeide komen. FV zal het pand en bijhorende behandelen als een goede huisvader.
 7. De termijn waarbinnen de opdracht dient uitgevoerd worden is slechts indicatief en FV zal zijn uiterste best doen om deze na te leven. Zie ook punt 8) Eventuele vertraging in de uitvoering van de opdracht kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering. 
 8. Overmacht: wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen bij overmacht, zoals: extreem slecht weer (te veel wind, sneeuw, vriezen...), defecte voertuigen en machines, geweigerde of vertraagd verkregen vergunningen, wegwerkzaamheden, stakingen, enz. Er wordt dan voor een geschikte oplossing gezocht.
 9. Bij onze extra diensten ‘visueel-proper poetsen‘, ‘visueel-mooie tuinwerken’ of ‘visueel-mooie schilderwerken’, bedoelen we het uitvoeren van de opdracht enkel met de bedoeling deze zo goed én goedkoop mogelijk uit te voeren met het oog op verkoop of verhuring van het pand. Dit wordt uitgevoerd als redelijk persoon en naar eigen goeddunken van FV en zonder discussie van de opdrachtgever. Deze werken worden uitgevoerd aan een op voorhand opgesteld vaste prijs. Indien de werken dienen uitgevoerd te worden tot ‘in de puntjes‘, dan kiest de opdrachtgever voor ‘werken in regie‘. De werken worden dan uitgevoerd tot de volle tevredenheid van de opdrachtgever. 
 10. De opdrachtgever zorgt voor elektriciteit en stromend water + sanitair in het pand. Zoniet, gelieve dit vooraf te melden.
 11. De opdrachtgever zorgt ervoor dat FV tijdig en deugdelijk zijn werkzaamheden kan verrichten. Eventuele vertragingen door de opdrachtgever kunnen gefaktureerd worden door FV.
 12. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 1)  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden. 2) het verstrekken van informatie die ertoe kan leiden dat de opdracht niet terdege kan uitgevoerd worden. 3) goederen die niet opgeruimd en/of verwijderd hoeven te worden dienen door de opdrachtgever duidelijk gekentekend te zijn of beter: reeds verwijderd te zijn. Bij gebreke of onduidelijkheid, vervalt alle aansprakelijkheid van FV.
 13. De opdrachtgever communiceert duidelijk over de gebreken van het pand, zoals gebrekkige ondergronden (bv. zoldervloer, ondergrondse putten...), gevaarlijke situaties (bv. asbest...). De opdrachtgever laat dit weten aan FV voor de opstelling van de offerte, zodat daar rekening gehouden mee kan worden. Indien FV de gebreken constateert na de opstelling van de offerte of  tijdens de werken kan beslist worden (eventueel in overleg met de opdrachtgever) om dit deel van de opdracht niet uit te voeren (zonder min-prijs op de faktuur) of uit te voeren tegen meerprijs (conform de tarieven van de offerte). 
 14. Parkeervergunning: Indien de opdrachtgever zorgt voor een parkeervergunning, is hij verantwoordelijk indien er de dag van de ontruiming voertuigen geparkeerd staan op de voorbehouden plaatsen. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat deze zo vlug mogelijk verwijderd worden en de kosten voor het wachten van de containerdienst alsook de onderaannemers worden doorgefaktureerd. Indien de opdrachtnemer zorgt voor de vergunningen, is deze verantwoordelijk voor alle ongemakken en extra kosten.
 15. Bij het einde van de opdracht, de dag zelf, wordt de opdrachtgever door FV uitgenodigd de werken te komen bekijken en inspecteren. Opmerkingen betreffende de uitvoering, niet conform de offerte, worden direct ingelost, indien mogelijk.
  Indien de opdrachtgever niet aanwezig kan zijn bij het einde van de opdracht,  heeft hij drie dagen tijd om zijn opmerkingen via e-post (niet telefonisch) te laten weten aan FV. FV zal binnen één werkdag met de opdrachtgever een oplossing zoeken en daarover communiceren via e-post. Een opmerking of een klacht ontslaat de opdrachtgever niet om de betalingsvoorwaarden na te komen. Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de voorgestelde oplossing door FV: zie punt 20). 
 16. Na uw akkoord met de offerte kan u niet verzaken aan de ontruiming/verhuizing.
 17. Bij contractbreuk wordt 40% van de totale vaste prijs van de ontruiming/verhuizing gerekend (zie offerte, excl. aftrek van de groothandelswaarde).
 18. Minimum 1⁄2 van het te betalen bedrag wordt overgeschreven, binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de faktuur én vóór ontruiming/verhuizing = voorschot. Indien het voorschot niet tijdig betaald is, wordt de ontruiming/verhuizing uitgesteld met een extra van minimum € 300 voor de reeds gemaakte kosten en voorbereidingen. Het resterende bedrag wordt binnen de vijf werkdagen betaald na het einde van de ontruiming/verhuizing, contant of via overschrijving. Uitzonderingen, indien overeengekomen. 
 19. Bij niet betaling op de vervaldag zijn van rechtswege intresten verschuldigd van 1 % per maand, en volgt een schadebeding van 12%, met een minimum van € 150.
 20. Alle klachten moeten binnen de zeven dagen na einde van de ontruiming, bij aangetekend schrijven op briefpapier via Bpost kenbaar worden gemaakt. Een klacht ontslaat de opdrachtgever niet om de betalingsvoorwaarden na te komen.

Alle geschillen behoren tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.

 

CONTACTEER ONS

Magazijn:
Bedrijvenpark 'Ten Bogaerde' Veurne

Bureel:
Zwartemolenstraat 8, 8951 Dranouter

0456/571.175
(maan- tot donderdag van 8 tot 18 uur)

logo2018d

LINKS

  Milieu engagement
   Algemene voorwaarden
  Contact
   Privacy
   Cookies

BTW BE0761.237.291
HRO: 52.867
IBAN: BE37 7510 0165 7528
BIC: AXABBE22